• Markanvändningschef
  • Rakentaminen ja kaavoitus
  • Tekniikka
  • Kristinestad

Kotisivu Kristinestads stad

Tekniska nämnden lediganslår tjänsten som markanvändningschef enligt följande villkor:

Behörighetskrav: En för tjänsten lämplig högskoleexamen (YH)

Språkkrav: God förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska

Prövotid: En prövotid på 6 månader kan tillämpas

Lön: Uppgiftsrelaterad lön enligt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal (TS), 3800 euro / månad, därtill kan branschtillägg utbetalas

Utredning över hälsotillstånd: Godtagbar utredning över sökandes hälsotillstånd.

Ansökningstiden utgår 30.11.2023 kl. 23:00. Arbetet inleds 1.1.2024 eller enligt överenskommelse.

Markanvändningschefens arbetsuppgifter:

– Förman för resultatenhet mätningsverksamhet
– Fungerar som stadens förrättningsingenjör och utför förrättningar på detaljplaneområde (genom förordning, FBL)
– Fungerar som fastighetsregisterskötare, upprätthåller fastighetsregistret på detaljplaneområde
– Uppgör separata tomtindelningar samt bestämmer om ersättning för uppgörandet (genom förordning, MBL)
– Utför kartläggningar och övriga terrängmätningar
– Godkännande av utmärkning av byggnader samt byggnaders placering (MBL)
– Beslutar om adressangivelse på detaljplaneområde (MBF)
– Övervakar planläggningsmätningar och godkänner baskartor (genom förordning, MBL)
– Representerar staden i lantmäteriförrättningar samt har rätt att anhängiggöra förrättningar
– Fungerar som stadens köpvittne (genom förordning, lag om köpvittnen)
– Ansvarig för mätningsavdelningens utrustning och kartprogram
– Bestämmer om nyttjanderätt av stadens kartor och register
– Upprätthållande av register och kartproduktion
– Marköverlåtelser
– Markanskaffning
– Marknadsföring av stadens tomter
– Uppgörande och undertecknande av överlåtelsehandlingar
– Sköta om utbrytnings- och lagfartsärenden
– Diverse sekreteraruppgifter

Läs mer

http://www.kristinestad.fi

MER OM ARBETSGIVAREN

 

Kontaktinformation

Anton Ragnäs, teknisk direktör, anton.ragnas@krs.fi, tel. 040 5599 229

To apply for this job please visit www.kuntarekry.fi.